Nuttige Info - Praktisch

Wij werken steeds op afspraak.                                                                                                                 
Huisbezoek is mogelijk. 
Tel: 0478/745064

Wat brengt u mee op uw eerste afspraak:

  • Identiteitskaart
  • Voorschrift
  • Een klevertje van de mutualiteit
  • Indien u dat heeft, onderzoeksverslagen van bv medische beeldvorming

Onze therapeuten zijn geconventioneerd.

Alle betalingen dienen binnen de 30 dagen te gebeuren.                                                                                      
Betalen is mogelijk via cash, overschrijving of bancontact app.

HEB IK EEN VOORSCHRIFT VAN DE ARTS NODIG ?

Om te kunnen genieten van een terugbetaling door de mutualiteit is een geneeskundig voorschrift noodzakelijk. Indien de behandeling aan huis dient te gebeuren, moet de arts dit expliciet vermelden op het voorschrift.

Vanaf 1 januari 2009 dient u de behandeling te starten binnen de twee maanden na de datum die op het voorschrift vermeld staat (voorheen was dit binnen de maand).

BEHANDELING IN DE PRAKTIJK OF "AAN HUIS" ?

Voor een optimale behandeling komt u best naar onze praktijk. Hier kunt u, samen met uw gespecialiseerde therapeut, in alle comfort en met behulp van geavanceerde apparatuur werken aan uw revalidatie.

Kunt u zich om medische redenen niet verplaatsen, bvb na een "beroerte" of een andere neurologische aandoening, omwille van bedlegerigheid,... dan komen wij graag bij u aan huis.

Ook onmiddelijk na een orthopedische operatie, zoals een "nieuwe" heup of een "nieuwe" knie, kunnen wij de revalidatie bij u thuis aanvatten, zonder kostbare tijd te verliezen. Van zodra uw mobiliteit het toelaat, komt u naar onze praktijk en werken we samen verder aan uw herstel.

OP HOEVEEL BEHANDELINGEN PER JAAR HEB IK RECHT ?

Het aantal behandelingen waar u recht op heeft is altijd onbeperkt. Er zijn echter een aantal bepalingen omtrent de hoogte van de terugbetaling door de mutualiteit. Indien u het aantal behandelingen overschrijdt dan betaalt u meer remgeld. Gelukkig wordt deze meerkost gedeeltelijk door de maximumfactuur opgevangen. Er zijn drie categorieën van aandoeningen:

1. De courante aandoeningen.

Voor courante of eenvoudige aandoeningen zoals een verstuikte enkel of pijnlijke rug, bedraagt het aantal kineverstrekkingen met de hoogste terugbetaling max. 18 per aandoening. Als later een nieuw probleem ontstaat waarvoor kinesitherapie aangewezen is, kan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds per jaar nog max. 2 reeksen van 18 verstrekkingen toestaan. Voor verschillende eenvoudige aandoeningen samen zullen dus in totaal 54 verstrekkingen per jaar in aanmerking komen. Een voorschrift van de behandelende arts kan max. 18 kineverstrekkingen tellen.

2. Aandoeningen met functionele beperking (de F-lijst).

De F-lijst is een lijst met aandoeningen waarvoor meer verstrekkingen nodig zijn dan voor de eenvoudige problemen. Iemand met een dergelijke aandoening, kan tot max. 60 verstrekkingen per jaar aan het hoogste tarief terugbetaald worden. De F-lijst is opgedeeld in twee groepen van aandoeningen:
acute aandoeningen waarvoor éénmalig 60 verstrekkingen per jaar terugbetaald worden. Na een poly-trauma worden dit 120 verstrekkingen.
chronische aandoeningen waarvoor 3 opeenvolgende jaren 60 verstrekkingen per jaar worden terugbetaald. Dit kan echter nog verlengd worden. Indien een nieuwe aandoening optreedt, kan de adviserend geneesheer een bijkomende reeks van 60 verstrekkingen (acuut of chronisch) goedkeuren. De behandelende arts kan tot 60 verstrekkingen voorschrijven in een keer.

3. Zware aandoeningen: de E-aandoeningen

Hiervoor is er geen beperking van het aantal kineverstrekkingen. Er is wel een akkoord van de adviserend geneesheer nodig voor max. 3 jaar. Nadien moet een aanvraag tot verlenging van het akkoord ingediend worden. Een voorschrift van de arts kan max. 60 verstrekkingen tellen.

Zwangerschap

Zwangerschap valt buiten de catgorieën hierboven. Zwangerschapskiné of perinatale kinesitherapie wordt tijdens en na een zwangerschap gegeven en is beperkt tot max. 9 zittingen.

WELKE AANDOENINGEN STAAN OP DE E-LIJST ?

Opgelet: onderstaande lijst is een overzicht en niet de volledige reglementering. Voor een aantal van de beschreven situaties bestaan bijkomende voorwaarden. Er dient steeds een goedkeuring aangevraagd te worden bij de medisch adviseur van de mutualiteit. Voor de volledige wetteksten raadpleegt u best de site van het R.I.Z.I.V.

Lijst van zware aandoeningen - E-lijst

1. Uitgebreide perifere verlamming : monoplegie, syndroom van Guillain Barré;

2. Evolutieve aandoeningen van het centrale zenuwstelsel met een uitgebreid motorisch gebrek zoals bij voorbeeld multiple sclerose, de ziekte van Parkinson en de amyotrofische laterale sclerose ...;

3. Uitgebreide motorische sequellen van encefale of medullaire oorsprong (bijvoorbeeld: hersenverlamming "Cerebral Palsy", hemiplegie, spina bifida, cerebellair syndroom,...);

4. Sequellen van zware brandwonden ter hoogte van de ledematen en/of de hals tijdens de evolutieve fase;

5. a) Agenesie van een lidmaat bij een rechthebbende jonger dan 18 jaar;
b) Globaal functioneel verlies van een lidmaat door amputatie, tijdens de aanpassingsperiode;
c) Globaal posttraumatische functioneel verlies van een lidmaat, tijdens de evolutieve periode;

6. Spits- en klompvoet, bij een kind jonger dan 2 jaar;

7. Ernstige gewrichtsdysfunctie ten gevolge van :
a) hemofilie ;
b) erfelijke bindweefselaandoeningen (osteogenesis imperfecta van het type III en IV, Ehlers-Danlos-syndroom, chondrodysplasieën, Marfan-syndroom);
c) evolutieve scoliose met een kromming van minstens 15° (of hoek van Cobb) bij rechthebbenden onder de 18 jaar;
d) arthrogrypose ;

8. Chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis :
1. Reumatoïde artritis
2. Spondyloartropathie
3. Juveniele chronische artritis
4. Systemische lupus
5. Sclerodermie,
volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie.

9. Myopathieën :
a) de progressieve erfelijke musculaire dystrofieën;
b) de myotonia congenita van Thomsen;
c) de auto-immune polymyositis;

10. a) Mucoviscidose of geobjectiveerde primaire bronchiale ciliaire dyskinesie;
b) Geobjectiveerde hyperproductieve bronchiectasieën;
c) Irreversibele chronische obstructieve of restrictieve longaandoeningen met maximum MAMV-waarden van minder dan of gelijk aan 60 %, opgemeten in een tussenperiode van minstens één maand; bij een kind jonger dan 7 jaar kan de irreversibele ademhalingsinsufficiëntie worden vastgesteld op basis van een gemotiveerd verslag van de behandelende arts;
d) Recidiverende pulmonaire infecties bij bewezen ernstige immunodepressie;
e) Broncho-pulmonaire dysplasie met zuurstofafhankelijkheid gedurende meer dan 28 dagen. De met redenen omklede aanvraag van de behandelende kinderarts moet met name het verslag over de opneming in een dienst N omvatten;

11. Lymfoedeem van een lidmaat hetzij postradiotherapeutisch, hetzij na een radicale klieruitruiming;

12. Congenitaal primair lymfoedeem.

WELKE AANDOENINGEN STAAN OP DE F-LIJST ?

Opgelet: onderstaande lijst is een overzicht en niet de volledige reglementering. Voor een aantal van de beschreven situaties bestaan bijkomende voorwaarden. Voor de volledige wetteksten raadpleegt u best de site van het R.I.Z.I.V.

Overzicht aandoeningen F-lijst

Na bepaalde operatieve ingrepen ter hoogte van beenderen of gewrichten.

Psychomotorische ontwikkelingsstoornissen.

Kwetsbaarheid van ouderen die ouder zijn dan 70 jaar en gangrevalidatie nodig hebben.

Gecompliceerde breuken:
- bekkenbreuk met immobilisatie
- breuken van de schouder, elleboog of knie met immobilisatie
- intra-articulaire breuk (breuk door of in een gewricht) van een lidmaat met immobilisatie
- wervelbreuk met immobilisatie

Ontwrichtingen van elleboog, heup, schouder, heupprothese of schouderprothese.

Ernstige knieverstuiking met scheur van de banden rond het gewricht.

Frozen shoulder’ syndroom (aandoening waarbij schouderbewegingen sterk beperkt zijn).

Na poly-trauma (meervoudige letsels tgv. bijvoorbeeld een auto-ongeluk).

Een abnormale reactie in een lidmaat of een deel ervan dat optreedt na een – dikwijls – gering ongeval of operatie aan dat lidmaat (sudeckatrofie).

Na bepaalde ingrepen ter hoogte van hersenen, ruggenmerg of zenuwen .

Aantal zenuwaandoeningen met verlies van spierkracht.

Chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie.

Spierziekte door vergiftiging of door geneesmiddelen.

Syndroom van aanhoudende spiercontracties in de nek- en hlsspieren waardoor vaak pijnlijke, abnormale bewegingen en standen van het hoofd ontstaan (primaire cervicale dystonie).

Na opname in een dienst intensieve verzorging of dienst voor pasgeborenen van een ziekenhuis.

Aantal aandoeningen van de luchtwegen.

Na een gehele of gedeeltelijke mammectomie (borstwegname) of tumorectomie (wegname van een gezwel) met verwijdering van de lymfeklieren.

Aantal aandoeningen die problemen geven bij urineren en ontlasten